۱۳۸۴ فروردین ۲۶, جمعه

جريان خاصی که نيست. خيلی وقته که از ترکيه برگشتم. بعدش هم رفتم شمال و از وقتی که اومدم گرفتار يک سری کارای جالب و خوب خوب هستم که بعدا نتيجه می ده. به زودی سر و کلم بيشتر پيدا می شه اينورا!